Links og litteratur

Nyttige links og litteratur om Københavns Befæstning

Her kan du finde links til - og litteratur om Fortunfortet og Københavns befæst-ning. Der er skrevet meget om emnet, og det er langt fra altsamme, som optræder her. Til gengæld har vi for at lette eventuel litteratursøgning lavet en ganske kort indholds-beskrivelse af listens bøger. I en række tilfælde er ældre litteratur pdf'et.

Links' kan du selvfølgelig bare klikke på. Vi har her medtaget links af mere eller mindre generel karakter. I den udstrækning vi har kunnet finde links til specifikke forter eller batterier findes disse under fanen 'oversigt'.

Den Tapre Landsoldat

Ophavsret

er en alvorlig sag, og i den udstrækning jeg skulle have forbrudt mig imod noget sådant, vil jeg bede rette ejer henvende sig, således at eventuelle krænkelser kan blive
bragt til ophør.

Steen@Wenske.dk

Links (Links til sider om specifikke anlæg findes via opslaget Oversigt)
Københavns Befæstning

Terminologi

Guide til Københavns Befæstning

Tøjhusmuseet On-line

Marineflyverforeningen

Wikipedia
Københavns Befæstning (John Damm Sørensen)

Dines Bogø

Tunestillingen

Kulturarvstyrelsen om fæstningen

Vestvolden Hvidovre

Befæstningsdagen
Fæstningskanalens Venner

Garderhøjfortet

Information om Vestvolden

Dansk Militærhistorie

Ejbybrobunkeren
Litteratur

Andersen, O.

Landbefæstningen, Sixtus 1978.

Kompetent gennemgang af landbefæstningens indretning set fra en militærteknisk synsvinkel. Tør, men meget oplysenden; ikke mindst for lægmand, som interesserer sig for den militærtekniske logik, der ligger bag befæstningens geometri og opbygning.

Becker-Larsen, Klavs

Tunestillingen, 1986.

En detaljeret gennemgang af hele anlægget med fokus på det militære i videste forstand, altså mere end den typiske opremsning af våbentyper og opgaver. Becker-Larsen giver os et indblik i dagligdagen, reglementerne, militærstrategiske overvejelser o.s.v.. Der medfølger et detaljeret kortmateriale, som formentlig (jeg har endnu ikke selv prøvet) gør de muligt at finde de endnu bevarede betonstøbte rester.

Bekker-Nielsen, T. m.fl.

Gads Historieleksikon, 2005.

Et kompetent leksikon skrevet af fagfolk

Branner, Hans

Småstat mellem stormagter, 1972.

Bogens fokus er teoretisk. Ud fra et beslutningsteoretisk fundament gennemgås den udenrigspolitiske beslutningsproces i en krisesituation med udgangspunkt i et konkret eksempel: Mineudlægningen ved 1. verdenskrigs begyndelse. Bogen er meget detaljeret og giver et godt indtryk af det ikke ubetydelige stress de danske toppolitikere var under i de første dage af august 1914.

Breidahl, A. og Kjerulf, A.

Københavnerliv 1912-37, Kbh. 1938

Bogen består af avisudklip, som fortæller stort og småt om København og københavnere. Befæstningen er langt fra i fokus, men vi har fundet et par interessante billeder, der er gengivet på hjemmesiden.

Christensen, Peter T.

Guide til Københavns Befæstning, 1996

Guiden er en helt systematisk gennemgang af alle fæstningsanlæggene, som indgår i Københavns befæstning siden byens grundlæggelse. Den er så systematisk, at den ind imellem kan blive en smule kedelig, men den er på den anden side helt uundværlig, hvis man vil danne sig et samlet overblik over befæstningens indretning og funktion over tid.

Christensen, Peter T.

Lyngby-Bogen 2008, 2008

Systematisk gennemgang af fæstningsanlæggene på nordfronten. Gennemgangen kan se som en mere detaljeret videreudvikling af Guide til Københavns Befæstning.

Christensen, Jens Ole

Københavns Befæstning, 2012

Som en udløber af Realdanias store donation til renovering af Københavns Befæstning i 2011 blev bogen af samme navn udgivet. Der er tale om en ualmindelig flot (faktisk den flotteste) bog om emnet, og den opsamler på en let læst, godt illustreret og overskuelig måde den nyeste viden om emnet. Den er derfor rigtig god at begynde med, hvis man ønsker at fordybe sig i emnet.

Christiansen, Niels Finn

Gyldendal og Politikens Dan- markshistorie, bd. 12, 1990

Efterfølgeren til Politikens Danmarkshistorie (1978) er opdateret med den (ved udgivelsen) nyeste viden, men udmærker sig især ved at have et mere afbalancert syn på forholdet mellem materielle forklaringsfaktorer og det politiske spils betydning.

Clemmesen, M. H. og Thorkildsen, A. O.

Mode fornyelse af Københavns forsvar 1915-18. Kbh. 2009.

En noget nørdet men absolut ikke uinteressant gennemgang af de militære beslutningstageres overvejelser i forhold til etablering af et luftforsvar i forbindelse med befæstningen og i forhold til fornyelse artilleriet under første verdenskrig. Ud over de rent miltærfaglige forhold beskæftiger de to forfattere sig også med, hvordan de militære og de politiske beslutningstageres modstridende interesser udmønter sig i ikke altid - set ud fra et rationelt synspunkt - lige smarte beslutninger.

Dybdal, Vagn

Politikens danmarkshistorie bd. 12, 1978

En klassiker om Danmarks historie og temmelig detaljeret især hvad det politiske spil omkrig fæstningen angår.

Fraenkel, A

Københavns Befæstning, 1890

A. Fraenkel udgav i 1880'erne en række større avis artikler, som i populær form forklarede behovet for, at København skulle befæstes. I 1890 blev artiklerne samlet og udvidet med yderligere afsnit og udgivet som bog. A. Fraenkel var selvsagt for Københavns Befæstningen, og han bruger en del plads på at latterliggøre modstanderne. Ikke desto mindre giver bogen et godt og let læst billede af de militærstrategiske tanker, der lå bag udformningen af fæstningsanlægget.

Frantzen, Ole L. og Jespersen, Knud J.V., red.

Danmarks Krigshistorie 700-2008

I de fleste fremstillinger af danmarkshistorien er krig og krigsforberedelser en central del. Ikke desto mindre er tilgange næsten altid udenrigs- og magtpolitisk og fokus ligger i ældre fremstillinger sædvanligvis på det glorværdige og i nyere på det økonomiske/sociale. Det er derfor forfriskende, at der nu foreligger en fremstilling, som tager udgangspunkt i selve krigen, strategien, teknikken og persongalleriet. De mange kompetene forfattere leverer en klar og forstandig gennemgang Danmarks krige (for så vidt angår slutningen af attenhundredetallet er forfatteren brigadegeneral Michael H. Clemmensen).

Frantzen, Ole L. og Nielsen, Bjørn A.

Københavns befæstning 1886-1986

Tøjhusmuseets udgivelse om befæstningen. Giver et hurtigt overblik fyldt med flotte billeder.

Frobenius, H.

Københavns nye befæstningsanlæg, 1894

Der er tale om en oversættelse af en artikel i "Jahrbuch für die deutsche Armee und Marine" bd. 90. fra 1894. Oversættelsen med forord af A. N. Hvidt udkom i 1967. Gennemgangen giver et overblik over fæstningens indretning set gennem en fagmands (Frobenius var Oberstløjtnant i Den Kejserlige tyske Hær) øjne. Artiklen er sober og 'lige på'. Det kan godt undre, at en tysk militærmand har kunnet samle så meget information om fæstningen, mens den var operationel, uden at blive anklaget for spionage. Men det gjorde han måske også?

Hvidt, A.

Lyngby-bogen, 1962

Der er tale om en artikel: Københavns Nordfront. Et bevæget kapitel i Lyngby-Taarbæks historie

Hvidt, Kristian

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 11, 1990

Efterfølgeren til Politikens Danmarkshistorie (1978) er opdateret med den (ved udgivelsen) nyeste viden. Kompetent og sammenhængende gennemgang af historien op til 1900.

Knudsen, Tim

Fra enevælde til folkestyre, 2. udg., 2009.

Bogen gennemgår med udgangspunkt i en komparativ gennemgang af en række aktuelle teorier om demokrati overgangen fra enevælde til demokrati i Danmark. I den forbindelse gennemgås også perioden omkring fæstningsbyggeriet herunder de slesvigske krige, provisorierne, diktaturet m.v.. Bogen er let læst og anbefales på det varmeste.

Krigsministeriet (?)

Lærebog om fæstningsanlæggene i Danmark 1911

De bibliografiske data er mangelfulde, men den kan fås på biblioteket. Lærebogen er en noget tør (endnu mere tør end O. Andersen), men meget konsekvent gennemgang af forternes udrustning og funktion. Bogen indeholder også en kort ordliste, som kan være ganske gavnlig for nybegyndere ud i den militærarkitektoniske teori.

la Cour, Vilhelm

Danmarks historie, Kbh. 1940.

Vilhelm la Cour er repræsentant for en ældre bevidst konservativ tradition i dansk historieskrivning og kan som sådan være med til at give et billede af hvordan Københavns fæstning har været opfattet og vurderet.

Lindberg, Lars

De så det ske. Danmark under 1. verdenskrig, 1996

En anekdotisk gennemgang af dagliglivet i Danmark under og lige efter 1. verdenskrig. Det kan være svært at bevare overblikket, men bogen er fuld af skæve historier og masser af billeder, som nærværende hjemmeside har trukket på.

Michelsen, Th.

Den første store Arbejds-entreprise af Københavns Landbefæstning, 1890

Th. Michelsen bød ind på et af det store anlægsarbejder og gik fallit. Han fortæller meget åbent og - for den militære øvrighed ikke særligt flatterende - om alle de genvordigheder i form af militært stivsind og rigid administration han og hans kompagnon (der begik selvmord) blev udsat for i forbindelse med udgravninger ved Ermelunden. Der er tale om interessant samtidsskildring, som Kjeld Geertsen (?) har påtaget sig at renskrive efter den oprindelige tekst sat med gotiske typer.

Mørch, Søren

Den sidste danmarkshistorie, 1996

Søren har en meget forfriskende tilgang til hele det politiske spil om fæstningen og ikke mindst Estrups formidable kynisme.

Nyholm, A. G.

Krigsministeriet administrative budgetter 1885-94

Det er en oversigt i tabelform over Krigsministeriet budgetter. Det er store beløb men selve tabellen er ikke så stor og kan findes her i PDF'et form.

Schultz, S. H.

Søbefæstningen, 1978

Der er tale om en genudgivelse af et hemmeligstemplet dokument fra 1894 - en slags tilstandsrapport om søbefæstningen. Den er beskrivende og som sådan interessant. Men noget tør.

Stevns, Arne

Vor Hær i Krig og Fred, Fredericia 1942.

Uden at fornærme nogen kan man vist karakterisere Arne Stevn, som en noget ukritisk militærromantiker. Henvisningen er da også kun taget med, fordi den forekommer mig - selvom den først er færdigudgivet under 2. verdenskrig - at kunne give en en fornemmelse af den ånd militæret og alt dets væsen var omgivet med, da fæstningen blev besluttet og bygget.

Tamm, Ditlev

Konseilspræsidenten, Jacob Brønnum Scavenius Estrup, Kbh. 1996.

Estrup præsenteres normalt som kold og magtbegærlig. Ditlev Tamm forsøger med bogen at ude mennesket Estrup lidt mere retfærdighed og vise ham både som politiker og som menneske - det sidst belyst gennem hans omfattende korrespondance med kone og børn.

Willerslev, R.

Danmarks største arbejdsplads, 1986

Willerslev er gået til sagen som en nationaløkonom og giver et statistisk overblik over hvilken megaopgaven - både økonomiske, ressourcemæssigt og teknologisk - byggeriet i virkeligheden var. Samtidig sætter han de sociale virkninger af arbejdet i relief.