Nordfronten:

Garderhøj
Fort

Gaderhøj Fort

Historie

Garderhøj Fort blev i 1886 påbegyndt som det første på nordfronten. Som noget ganske særligt blev det opført for private midler administreret af foreningen: Den Frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme i daglig tale Forsvarets Fremme. Foreningen blev stiftet af grosserer W.N.Nissen, da det stod klart, at der ikke kunne skaffes flertal i folketinget til finansiering af befæstningen. I årene 1885-94 blev der indsamlet ca. 1 million kroner. Pengene kom bl.a. ind ved mærkesalg, lotteri, basarer og optræden. De penge der blev indsamlet, gik først og fremmest til opførelse af Garderhøjfortet. I efteråret 1885 fik foreningen stillet en grund til rådighed ved Garderhøj af en kreds af private til anlæggelse af et fort. Krigsministeriet stillede oberstløjtnant E.J.Sommerfeldt til rådighed som ledende ingeniør ved projektering og bygning af Fortet.

Den 27. august 1892 kunne fortet indvies med udfoldelse af stor festivitas flag og musik (se billedet herunder).

Fortet blev nedlagt som forsvarsanlæg i 1920, men overgik til forsvarsministeriet som anvendte det til ammunitionsdepot m.v. Det er ikke helt klart om fortet har nogen militær funktion i dag... Fortet er fredet som fortidsminde.

Garderhøj Fort

Beskrivelse

Garderhøjfortet, som var det største af landbefæstningens anlæg, er et kasematteret (bombesikkert) betonstøbt fort med tør grav. I modsætning til de andre forter i landbefæstningen, som er trekantede, har Garderhøjfortet en firkantet grundplan. Særligt for fortet er også fodfolkskasernen, som er placeret uden for selve kasematbygningen, der også kaldes artillerikasernen. Fodfolkskasernen kunne huse 2-300 infantarister til indsættelse mod fjenden.

Klik for større billede.

Garderhøj Fort ved indvielsen, Holger Drachmann skrev sangen. Klik for stort billede.

Opgave

Fortet havde to opgaver dels af understøtte linjen Lynby Fort - Fortun Fort - Christiansholms Batteri dels sammen med de øvrige anlæg i nærheden af oversvømmelsen og tilledningen hertil at beherske oversvømmelsens svage punkter (broer, dæmninger m.v.).

Digt til Garderhøjfortet (1886)

Sig det, sig det: Er det sandt,
at vi strides på det sidste,
at hver Hædersdag os fandt
som et Følge om en Kiste?
Slipper vi vor Vandringsstav
med et bittert smil om Munden
Staar vi ved en aaben Grav
rædde for at se til Bunden?

Nej, o Nej, det er ej sandt
at vi strides på det sidste,
at vi hver Hædersdag os fandt
som et følge om en Kiste;
Denne Vold er ingen Grav
for vor Fortids døde Minder.
Ved en stor Beslutnings Stav
støttet vi som Mænd os finder.

Ja, som Mænd af ædel Æt
viljestærke kvinders sønner.
Blod er rundet, Taarer grædt
Himlen hørte vore Bønner.
Krig er ej vort Løsensord;
På vor Fane vil vi skrive
”Fri Mand værner Fædres Jord”.
Det vil Gud sin Bistand give.

Bestykning

De tidligst byggede forter herunder Garderhøj og Lyngby led noget under, at man ikke havde standardiseret atilleriets kalibre. Man måtte altså håndtere (alt for) mange typer ammunition.

Fortet havde som hovedbestykning to 15 cm kanoner i et dobbelt pansertårn og to 15 cm kanoner i panserlavet. Hertil kommer to 75 mm og to 55 mm kanoner samt to 8 mm rekylgeværer i forsvindingstårne. Til nærforsvar var fortet udstyret med fire 47 mm kanoner og ni 8 mm mitrailleuser.

Bemanding

Bemandingsplanen fra 1900 opstiller flg. mål for bemanding af fortet: 18 officerer og underofficerer samt 122 menige, under mobilisering ville styrken blive øget med 27 officerer og underofficerer samt 170 menige. Derudover kunne man indkvartere et par hundrede infanterister i fodfolkskasernen.

Find fortet

Der er efter aftale adgang til fortet, der ligger hvor Smakkegårdsvej krydser motorvejen mod Helsingør.

Hjemmeside

Garderhøj Fort
Garderhøj Fort Fædrelandets Fremme's logo Garderhøj Fort
Garderhøj Fort Garderhøj Fort Garderhøj Fort
Garderhøj Fort Garderhøj Fort Garderhøj Fort
Garderhøj da det var aktivt

Garderhøj Fort
Garderhøj Fort

Garderhøj Fort