Nordfronten:

Oversvømmelsen

Oversvømmelsen skulle i tilfælde af, at det lykkedes fjenden at passere forsvarsværkerne på nordfronten hindre - eller i det mindste sinke - den videre fremmarch mod København. Anlægget bestod af tre funktionelt adskilte dele: Fæstningskanalen, Nordre - og Søndre Oversvømmelse.

Fæstningskanalen

Fæstningskanalen, der gik fra den forholdsvis højtliggende Furesø frem til Ermelundens Stemmeværk (markeret med gult på kortet), havde til formål at forsyne oversvømmelsesområdet med vand. Fæstningskanalen bestod i og for sig af to afsnit nemlig afsnittet mellem Furesø og Lyngby Sø og afsnittet mellem Lyngby Sø og Ermelundens Stemmeværk. Førstnævnte var 'blot' en udretning af den eksisterende meget slyngede Mølleå. Sidstnævnte var for en stor dels vedkommende en egentlig kanal og den stod vandfyldt frem til Ermelundens Stemmeværk. Første trin i at gennemføre en oversvømmelse ville være (det er aldrig forsøgt gennemført i praksis) at åbne stemmeværket ved Frederiksdal og Ermelundens Stemmeværk og samtidig lukke mølleåens afløb fra Lyngby Sø til Øresund. Se iøvrigt Fæstningskanalen og Fæstningskanalens Venner

Nordre Oversvømmelse

Nordre oversvømmelse strakte sig fra Ermelunden næsten ud til Øresund. Hvis man stiller sig på Dæmning II, som i dag kendes som S-svinget på Klampenborgvej ved Posemandens Hus, kan man overskue en stor del af den nordre oversvømmelse. Umiddelbart forekommer området fladt, men i realiteten falder det temmelig meget ned mod Øresund.

For at holde på vandet var det derfor nødvendigt at bygge dæmninger (orange på kortet) med passende mellemrum. Snarere end et sammen-hængende oversvømmelsesareal var der derfor tale om et antal niveaudelte søer adskilt af dæmninger. Disse dæmninger og diverse broer udgjorde

Klik for større billede.

Kortet er fra 1910 og viser Nordre- og Søndre Oversvømmelse samt Fæstningskanalen (markeret med rød stiplet linje). Fæstningskanalen slutter ved Ermelundens Stemmeværk (markeret med gult). Ved at åbne her påbegyndtes opfyldningen af Nordre Oversvømmelse. Den Søndre Oversvømmelse igangsattes ved at åbne sluse VI (markeret med blåt). Ved hjælp af dæmning I, II og IV (III mangler?) sikredes passende militær vanddybne - lidt over to meter. Den grå klat nederst til højre er København. Klik på kortet for at se større kopi.

oversvømmelsens svage punkt, idet fjenden kunne tænkes at benytte dem til at marchere tørskoet til København.

Hovmarksstillingen og Ordrupkrat Batteri havde det som eksplicit opgave at hindre noget sådant. Christiansholms Batteri havde ud over opgaverne med at beherske den sydlige del af Dyrehaven samt kysten en tilsvarende opgave.

I forbindelse med første verdenskrig blev forsvaret af oversvømmelsens svage punkter og de omkringliggende områder styrket med adskillige feltbefæstede stillinger.

Søndre Oversvømmelse

Den Søndre Oversvømmelse havde sit udspring ved dæmning VI (blå på kortet). Når den blev åbnet ville vandet løbe gennem Gentofte Sø til Søborg og videre til Utterslev Mose. Herfra ville det løbe til Vestvolden, hvis grav ville blive forsynet med vand, og til et stort vådt område, Kagsmosen.

Som for den Nordre Oversvømmelses vedkommende havde også den Søndre - svage punkter. Bl.a. Bernstorffs - og Gentofte Batteri havde til opgave at kompensere herfor.

Oversigtskort fra 1910

Billedet til venstre viser en kunstners fortolkning af, hvordan oversvømmelsen kunne tænkes at tage sig ud fra en luftbalon (en oversvømmelse har aldrig har været gennemført i praksis). I forgrunden ses Ermelunde og Galopbanen under vand. Op i billedet, d.v.s. mod syd, ses oversvømmelsens forløb gennem Gentofte til Utterslev Mose og Kagsmose samt opfyldningen af den våde grav foran Vestvolden. Amager og Saltholm ses øverst og søforterne skimtes til venstre.

Klik for større billede.Oversvømmelsen blev den endelige løsning på det nordre forsvar. Man drøftede dog andre forslag og kortet viser en løsning, der minder om Vestfronten. Klik for at få stot billede. Kilde:0 Statens Forsvarshistoriske Museum.
Oversvømmelsens princip
Principskitsen viser niveauforskellen fra Furesøen gennem Lyngbysø og Fæstningskanalen ned til Nordre Oversvømmelse, der er underopdelt i mindre niveaforskudte inddæmninger.
Oversvømmelsen Oversvømmelsen Oversvømmelsen
Nordre Oversvømmelse set fra Dæmning II - i dag Klampenborgvej ved Posemandens Hus. Billedet til venstre viser udsigten mod vest og Dæmning I. Billedet i midten viser udsigten fra en stilling i Ordrupkrat mod Dæmning II. Til højre ses udsigten fra Dæmning II mod Dæmning III og IV - i dag Gallopbanen
Last updated on February 12, 2013