Nordfronten:

Taarbæk
Fort

Taarbæk Fort

Historie

Hæren ville oprindeligt have et fort liggende ved ”Den Slesvigske Sten” umiddelbart syd for Eremitageslottet. I henhold til forsvarsforliget i 1894 måtte landbefæstningen imidlertid ikke udbygges yderligere, hvorimod udbygningen af søbefæstningen kunne fortsætte. Da et fort placeret midt i Dyrehaven ville forstærke landbefæstningen blev en sådan placering betragtet som forligsbrud og fortet blev ikke opført. Dette var en af årsagerne til, at 'hullet i nordfronten' opstod.

Taarbæk Fort blev opført i perioden 1913-1916. Af ovennævnte politiske hensyn måtte fortet placeres i Dyrehavens østkant, selvom dette betød, at dets forsvarsmæssige effektivitet blev forringet væsentligt. Uanset disse politiske trakasserier forsøgte de militære planlæggere at bestykke og indrette fortet, således at det i det mindste kunne deltage i lukningen af 'hullet i nordfronten'. Taarbækfortet var operationelt indtil 1937, hvorefter det blev anvendt som minedepot. Fortet blev endelig lukket i 1968.

I 1969 blev anlægget overdraget til Jægersborg Skovdistrikt, som lod det overdække med ca. 300.000 tons jord og kan i dag identificeres i Dyrehaven som en aflang bakke omgivet af en nognelunde retvinklet trekant af tjøn og anden bevoksning.

Beskrivelse

Taarbækfortet blev opført som et stort trekantsfort med en tør grav og en såkaldt saillantkaponiere i fortets spids. Særegent for dette fort var, at saillantkaponieren var direkte forbundet med fortkernen ved en poterne (overdækket forbindelsesvej) så artilleristerne kunne bevæge sig sikkert mellem kasematbygningen og saillantkaponieren. Desuden havde fortet et skyttegravsanlæg af beton på fortdækket.

Der var ikke direkte indseende - som det hedder - fra Taarbæk Fort til havet og man byggede derfor Taarbæk Udkigsbatteri lidt øst for fortet.

Opgave

Taarbæk Fort skulle som søfort dække kysten nord for Taarbæk mod landgangsforsøg, men på grund af klinten og den mellemliggende villabebyggelse kunne kysten ikke observeres. For at råde bod på det manglende udsyn byggedes et 33 m højt observations- og afstandsmålertårn på fortdækket. Tårnets tilstedeværelse betød dog, at fortets beliggenhed nemt kunne fastslås af en eventuel fjende. Selvom fortet af ovennævnte politiske årsager ikke måtte opfattes som et landfort, fik Taarbækfortet alligevel denne funktion, da det også mere eller mindre fordækt blev indrettet til også at kunne dække Eremitagesletten og området nord herfor. Placeringen bag Eremitageslottet vanskeliggjorde imidlertid udsynet over størstedelen af fortets land-kampområde. Taarbæk Fort kan vel siges at være det værste kompormis mellem mange modstridende militære og politiske mål.

Bestykning

Armeringen af Taarbækfortet var for svag til rollen som søfort. Under første verdenskrig bestod den af:

• 4 stk. 29 cm haubitser
• 2 stk 120 mm haubitser
• 3 stk. 37 mm kanoner til forsvar af den tørre grav
• 8 stk. maskingeværer til forsvar af den tørre grav
• 2 stk. 47 mm kanoner til luftforsvar
• 4 stk. rekylgeværrer til luftforsvar

Til støtte for luftforsvaret rådede man endvidere over en 90 cm projektør.

Haubitzerne kunne som følge af indstøbte stopklodser kun skyde mod mål i Øresund. Med kun to 12 cm haubitzer og seks maskingeværer i pansertårne var armeringen ligeledes for fåtallig til rollen som landfort.

Bemanding

Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen i oktober 1918 af 250 mand.

Find fortet

Fortet er tildækket og fremstår i dag som en langstrakt græsbevokset bakke omgivet af mindre træer og buske. Det ligger ved Chausséen lige umiddelbart syd for Trepilevej.

Hjemmeside

Efter alt at dømme ikke eksisterende.

Taarbæk Fort Taarbæk Fort

Taarbæk Fort
Taarbæk Fort Taarbæk Fort
Billederne herover er taget kort før Taarbæk Fort blev kastet til med jord. Luftfotoet er dog formentlig fra 30'erne. Billederne herunder viser fortet i dag. Til venstre ses den aflange højslette omkranset af tjørn og mindre egetræer, som markerer fortets beliggenhed. Billedet til højre viser en af indgangene - stien til venstre - til fortet/sletten (Eremitageslottet ses i baggrunden i billedets højre side).