Renovering af Fortunfortet

Samlet oversigt over renoveringsarbejder på fortet fra 2002 og fremefter


Lyngby Taarbæk kommune, der ejer Fortunfortet, har inden for rammerne af en stram økonomi forsøgt at standes det til stadighed fremskridende forfald. Det er ikke lykkedes.

I 2007 blev der derfor dannet en venne- forening, som har til formål dels at arbejde for at forbedre vedligeholdelses- situationen generelt dels at udvikle fortet til et lokalt kulturcenter. Med en meget nølende kommunal opbakning har det imidlertid vist sig vanskeligt at skaffe midler til en egentlig gennemgribende renovering, og i dag må fortet trods et par mindre renoveringstiltag siges at være i en ringere stand end i 2007.

I nedenstående tabel finder du en samlet oversigt over de vedligholdelses aktiviteter, der er blevet gennemført - og ikke gennemført - i årenes løb.

Kun floraen har gavn af Fortunfortets uhyggelige forfald. Den ser til gengæld ud til at trives.
Oversigt over renoveringsaktiviteter

2017

Det flotte arbejde med tagrender, murkrone og gesims i 2016 er fulgt op med en renovering af en del af palæpudsen på facaden. Det ser godt ud og står i flot kontrast til det øvrige forfald.

2016

Slots og Kulturstyrelsen giver kommunen tilladelse til renovering af tagrende og gesims på sydfacaden af fortet. Arbejdet blev, som vist på billederne, gennemført i anden halvdel af året. Det er blevet fantastisk flot og løftet hele bygningen.

2015

Intet kommunalt vedligehold. Der er imidlertid indgået et forpligtende samarbejde mellem Fortunfortets Venner og kommunen med henblik på dels at skaffe kommunale midler til renovering, dels at få aktiveret foreningens renoveringsmidler. Det har ikke ført til konkret renovering i 2015, men det er aftalt, at tagrender og nedløbsrør bringes i orden i foråret 2016.

Ved de kommunale budgetforhandlinger (oktober 2015) er der derudover afsat 1 mio. kr. til renovering af Lyngby Fort og Fortunfortet i 2016. Fortunfortets Venner følger op mhbp at sikre, at pengene bliver brugt hensigtsmæssigt.

Fortunfortets Venner har bekoste ni nye spots i fortet, for at forbedre muighederne for at lave kunstudstillinger o.l.

Fortunfortets Venner har fortsat oprydningsarbejdet på fortet (jf. 2014). Bl.a. har foreningen åbnet de tilmurede skydeskår, så man nu kan få et bedre indtryk af forsvarets udsyn i en kampsituation (se billedet).

2014

Intet kommunalt vedligehold. Og der er i forbindelse med budgetforhandlingere (afsluttet september 2014) trods indstilling fra kommunens bygningsfaglige kontorer ikke bevilliget penge til vedlighold i perionde 2015-19.

Ejeren af fortet, Lyngby Taarbæk Kommune overholder altså heller ikke i år sin forpligtigelse til at vedligeholde fortet i overensstemmelse med Museumslovens § 29.

Efter indhentning af tilladelse fra Kulturstyrelsen har Foreningen Fortunfortets Venner på eget initiativ gennemført en oprydning på fortet, hvor fortfremmede insallationer af nyere dato er fjernet. Arbejdet er som aftalt med Kulturstyrlesen billeddokumenteret.

2013

Intet vedligehold, kun stalaktiterne og skimmelsvampen trives.

Ejeren af fortet, Lyngby Taarbæk Kommune, har mistet enhver interesse for fort og overholder heller ikke i år sin forpligtigelse til at vedligeholde fortet i overensstemmelse med Museumslovens § 29. Trist!

2012

Intet vedligehold, kun forfald.

2011

Intet vedligehold, kun forfald.

Lyngby Taabæk Kommune (opdragsgiver) samt Fortunfortets - og Fæstningskanalens Venner har modtaget en frisk tilstandsrapport for hhv. Fortunfortet og Lyngby Fort. Rapporterne indeholder en generel bygningsregistrering samt en overordnet plan for grundsikring og renovering af forterne. Rapporten vedr. Fortunfortet skal bl.a. bruges i forhold til at søge interesserede fonde om midler til renovering af fortet.

På Fortunfortet foreslås nedenstående arbejder gennemført til en samlet anslået pris på 2,5 mio. kr. Renoveringsforslag:

1 Retablering af tagrendens overflade og gesims.
2 Membrantætning over grov revne i tag.
3 Reparation/udskiftning af betonbelægningen på taget.
4 Etablering af ventilation.
5 Reparation/udskiftning af tårnoverdækning.
6 Reparation af murfacader og pudsede facader.
7 Istandsættelse af vinduer/skodder/døre.
8 Retablering af skydeskår.
9 Indvendige overflader (hvælv og vægge)afrenses og males.
10 Etablering af tørre gulve i det indre.
11 Injicering af særlige revner med polyurethan.
12 Jord til luft varmepumpeanlæg.

2010

Intet vedligehold, kun forfald.

På foranledning af Fortunfortets - og Fæstningskanalens Venner har Lyngby-Taarbæk Kommune indgået aftale med bygningskonsulent om at skrive en frisk tilstandsrapport (en opfølger til rapporten fra 1998 (se nedenfor)). Rapporten skal ud over en generel bygningsregistrering indeholde en plan for grundsikring og renovering af både Fortunfortet og Lyngby Fort. Rapporten skal bl.a. bruges i forhold til at søge interesserede fonde om midler til renovering af forterne.

2009

Fortunfortets Venner genopsætter flagstang over hovedindgangen og opsætter bænk over for facaden. Edvard Jensens Tømrervirksomhed er sponser.

Derudover kun almindeligt - d.v.s. intet - vedligehold.

2008

Intet vedligehold, kun forfald.

2007

Intet vedligehold, kun forfald.

2006

Lyngby-Taarbæk kommune gennemfører med støtte fra Københavns Amt følgende renoveringsarbejder på Fortunfortet:

- afgravningen af jordrampen i fortets sydvestlige ende

- retableringen af strubegraven foran kasematbygningen

De to initiativer har til formål at sikre fortet mod yderligere forfald (grundsikring). Arbejdet overvåges af Kroppedal Museum som dokumenterer arbejdet i en rapport.

Se iøvrigt: Renoveringsarbejder på Fortunfortet.

Der opsættes med støtte fra flere fonde en planceudstilling i Fortunfortet.

2005

Lyngby-Taarbæk Kommune gennemfører med støtte fra Københavns Amt en arkæologisk undersøgelse af fortområdet og samtidig frilægges de to diamantgrave på hver side af hovedporten til kasematbygningen.

2004

Lyngby-Taarbæk Kommune gennemfører efter pres fra Fortunfortets Venner følgende renoveringsarbejder:

- Kasematbygningens betontagrender og tagnedløb renoveres.

- Kasematbygningens tag afrenses og der udlægget et nyt armeret betonlag.

- Der monteres 6 udluftningshætter med henblik på at afhjælpe fugt i bygningen.

De tre initiativer har alle til formål at grundsikre bygningen og derved sikre mod yderligere forfald.

2003

Almindelig vedligehold. Ingen særlige initiativer.

2002

Københavns Amt gennemfører rydning og beskæring af beplantningen på fortlegemet. Kommunen overtager herfra det løbende vedligehold af beplantningen på fortlegemet.

1998

Rambøll donerer en tilstandsrapport og forslag til renoveringsplan.

1990

Af Miljøministeriets Statusrapport: Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945, p. 33, fremgår det, at Fortunfortets fortkerne "fremstår i en tilstand både ind- og udvendigt af et stærkt fremadskridende forfald, som gør vedligeholdelsesarbejder meget påkrævende."

Fortunfortet

Fortunfortet

Fortunfortet

Fortunfortet

Fortunfortet

Fortunfortet

Avedøre Batteri

Fortunfortet

Fortunfortet

Fortunfortet